logo Elbląg Konsultuje

Regulamin korzystania z Elbląskiej Platformy Konsultacji Społecznych

 1. Platforma Konsultacji Społecznych jest obsługiwana drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg. Użytkownicy platformy mogą bezpłatne uczestniczyć w konsultacjach społecznych w celu wymiany informacji, zamieszczać komentarze i opinie na różne tematy. W celu uczestnictwa w dyskusjach należy założyć własne konto użytkownika korzystając z mechanizmów udostępnianych przez Platformę.
 2. Platforma Elbląskich Konsultacji Społecznych jest dostępna dla użytkowników publicznej sieci Internet.
 3. Uczestnicy Platformy Konsultacji Społecznych publikują komentarze, uwagi i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Urząd Miasta w Elblągu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w ramach Platformy.
 4. Użytkownik wypowiadając się na forum Platformy tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.
 5. Podczas korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych zabrania się:
  • zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe;
  • obrażania innych uczestników;
  • używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne;
  • nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej);
  • propagowania przemocy;
  • rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jednym pseudonimem;
  • umieszczania przez uczestników na łamach Elbląskiej Platformy Konsultacji Społecznych wszelkich informacji reklamowych;
  • umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku;
  • umieszczania tej samej informacji wielokrotnie;
  • cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje;
  • umieszczania przesadnie długich podpisów;
  • używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Platformy Konsultacji Społecznych, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.
 6. Wszystkie posty zamieszczane na Platformie są moderowane.
 7. Urząd Miasta w Elblągu zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 5, prawo do modyfikacji postów poprzez usunięcie treści niezgodnych z pkt. 5 oraz prawo do blokowania możliwości zamieszczania treści na Elbląskiej Platformie Konsultacji Społecznych osobom, uporczywie naruszającym zapisy pkt. 5.
 8. Urząd Miasta w Elblągu nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Platformy innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. Urząd Miasta w Elblągu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 10. Urząd Miasta w Elblągu zastrzega sobie prawo do zmienienia zasad korzystania z Elbląskiej Platformy Konsultacji Społecznych - wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronach Elbląskiej Platformy Konsultacji Społecznych.
 11. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 12. Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z funkcjonalności Platformy.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl

2) Dane osobowe przetwarzane są w celu uczestnictwa w konsultacjach społecznych, wymiany informacji, zamieszczania komentarzy  na platformie  Elbląg Konsultacje na podstawie wyrażonej zgody.

3) Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne a wyrażona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5)  Posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.