logo Elbląg Konsultuje

ELBLĄSKI KODEKS UCZESTNIKA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne – agora, nie arena

Organizatorem konsultacji społecznych jest samorząd elbląski. Posługuje się przy tym siedmioma zasadami: dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, responsywności, koordynacji, przewidywalności, poszanowania interesu ogólnego. W konsultacjach społecznych biorą udział mieszkańcy Elbląga. Od naszego zaangażowania także zależy jakość konsultacji. Podczas specjalnej debaty opracowane zostały poniższe zasady udziału elblążan w konsultacjach w trosce o wysoką kulturę konsultacji w naszym mieście.

1. Dobra wola Wierzymy w dobrą wolę władz, które ogłaszają konsultacje społeczne oraz dobrą wolę mieszkańców, którzy biorą w nich udział. Chcemy się wysłuchać, zrozumieć potrzeby i stanowiska. Wiemy, że dialog jest potrzebny.

2. Współodpowiedzialność za Elbląg Jesteśmy współodpowiedzialni za nasze miasto. Wiążemy z nim przyszłość naszych rodzin. Solidarnie uczestniczymy w konsultacjach w taki sposób, aby wypracować rozwiązania sprzyjające jak najlepszemu rozwojowi Elbląga.

3. Wzajemne zaufanie Zależy nam na budowaniu wzajemnego zaufania wszystkich uczestników konsultacji społecznych. Uczciwie prezentujemy swoje opinie i stanowiska, wierzymy w uczciwość intencji innych.

4. Poszanowanie dobra wspólnego Wiemy, że różne osoby różnie oceniają sprawy i mają do tego prawo. Wiemy też, że tworzą się różne grupy osób, które chcą przeforsować swoje rozwiązania w ramach konsultacji. Oczekujemy od wszystkich uczestników konsultacji, aby dobro wspólne miasta przedkładali nad własne interesy, aby byli gotowi do kompromisów i dążyli do wspólnych rozwiązań.

5. Kultura debaty Zależy nam na wysokiej kulturze debaty w ramach konsultacji społecznych. Chcemy dyskutować w spokojnej, rzeczowej atmosferze, wysłuchując merytorycznych opinii. Nie chcemy agresji, napaści słownych, obrażania uczestników dyskusji. Oczekujemy poważnego traktowania zgłaszanych przez nas uwag i wniosków.

6. Znajomość procesów konsultacji społecznych Zdajemy sobie sprawę, że przeprowadzenie dobrych konsultacji jest trudne. Staramy się rozumieć procesy konsultacyjne. Chcemy mieć wpływ na wybór metod konsultacji w konkretnych przypadkach.

7. Przygotowanie się do konsultacji Zdajemy sobie sprawę, że aby skutecznie konsultować, należy wcześniej zapoznać się z tematyką konsultacji. Będziemy starali się przygotować merytorycznie do spotkań, opracowując wcześniej wnioski i opinie.

8. Wskazywanie tematów do konsultacji Wiemy, że jako mieszkańcy mamy prawo wskazywać samorządowi tematykę konsultacji. Będziemy zabiegali o to, aby inicjatywy konsultacyjne mieszkańców zostały rozpatrzone przez samorząd z całą starannością. Nie zgodzimy się na pominięcie ważnych dla mieszkańców tematów konsultacyjnych.

9. Ocena wyników konsultacji Będziemy analizować wyniki konsultacji, w tym uzasadnienia przyjęcia bądź nie przyjęcia zgłoszonych wniosków. Oczekujemy rzetelnego uzasadnienia odrzucenia naszych postulatów, w innym razie będziemy podejmować interwencje.

10. Udział w ocenie przeprowadzonych konsultacji Wiemy, że należy oceniać sposób przeprowadzenia konsultacji. Będziemy przekazywali nasze opinie w tym zakresie, dbając, aby w Elblągu konsultacje były na wysokim poziomie.

Elbląg, styczeń 2014

 

Kodesk został wypracowany podczas konsultacji o konsultacjch społecznych w Elblagu na debacie w Ratuszu Satromiejskim w dniu 23 stycznia 2014 roku.