logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020 plus

Autor: Kownacki Marcin     Tematyka: Środowisko i ekologia     Od: 21 maja 2020 15:30, do: 11 czerwca 2020 15:30

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg

Prezydent Miasta Elbląg:

- działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283) informuje o przystąpieniu do opracowywania dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+”.

Przedmiotem opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Elbląga są narzędzia długookresowej strategii rozwojowej Miasta, mogące zapewnić rozwój elektromobilności. Dokument dotyczy przede wszystkim transportu i ochrony środowiska. Realizacja celów i inicjatyw przewidzianych w strategii rozwoju elektromobilności jest związana pośrednio z następującymi obszarami funkcjonowania Miasta:

  • planowaniem rozwoju,
  • finansami i gospodarką,
  • zagospodarowaniem przestrzennym,
  • organizacją i zarządzaniem transportem zbiorowym,
  • dbaniem o stan środowiska, w tym przeciwdziałaniem powstawaniu smogu,
  • zasadami wprowadzania elektromobilności jako wyspecjalizowanej usługi publicznej.

 „Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+” jest dostępna do wglądu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 21 MAJA 2020 R. do dnia 11 CZERWCA 2020 R. w formie elektronicznej na stronie http://um-elblag.samorzady.pl; http://konsultacje.elblag.eu/

W związku z powyższym w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją, a także składać do Prezydenta Miasta Elbląg uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, w godzinach urzędowania, od dnia 21 MAJA 2020 R. do dnia 11 CZERWCA 2020 R. w jeden z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Gospodarki Miasta, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: dgm@umelblag.pl wpisując tytuł „Konsultacje społeczne SE”.

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA

JANUSZ NOWAK

WICEPREZYDENT

Oś czasu

21.05.2020 15:33
Rozpoczęcie konsultacji.
11.06.2020 15:30
Zakończenie konsultacji.

Załączone pliki do pobrania: