logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na obszarze gminy miasto Elbląg.

Autor: Kownacki Marcin     Tematyka: Ogólna     Od: 20 marca 2020 15:00, do: 4 maja 2020 23:59

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

DGM.7001.3.2020.MO

OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Elbląga, działając na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1124 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia,

że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na obszarze Gminy  Miasto Elbląg  ”.

„Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na obszarze Gminy Miasto Elbląg” jest dostępny do wglądu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.

od dnia 20 maca 2020r do dnia 9 kwietnia 2020r w formie elektronicznej na stronach: http://um-elblag.samorzady.pl;  oraz  http://konsultacje.elblag.eu/.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentem, a także składać do Prezydenta Miasta Elbląga uwagi i wnioski od dnia 20 maca 2020r do dnia 9 kwietnia 2020r w jeden
z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Gospodarki Komunalnej, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: dgm@umelblag.pl wpisując tytuł „Konsultacje społeczne ”

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 Art.51. Ust.3)ulega zmianie okres konsultacji społecznych do 45 dni, czyli do 4 maja 2020r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Janusz Nowak

Wiceprezydent

Oś czasu

20.03.2020 15:03
Rozpoczęcie konsultacji.
04.05.2020 23:59
Zakończenie konsultacji.

Załączone pliki do pobrania: