logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Elbląg

Autor: Kownacki Marcin     Tematyka: Infrastruktura     Od: 29 stycznia 2020 13:40, do: 19 lutego 2020 23:59

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

DGM.062.1.2020.MO

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg

Prezydent Miasta Elbląg:

- działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 755) informuje, że został opracowany projekt „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Elbląg”.

- działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie  danych o projekcie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Elbląg”.

- działając na podstawie art. 48  ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- działając  na podstawie art. 129 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuje  o wprowadzeniu do bazy danych, o której mowa w art. 128 ust. 1

„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Elbląg” jest dostępna do wglądu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 29.01.2020r. do dnia 19.02.2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pokój nr 239, w godzinach urzędowania, a także w formie elektronicznej na stronie http://www.elblag.eu oraz http://um-elblag.samorzady.pl; http://konsultacje.elblag.eu/

W związku z powyższym w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się
z dokumentacją, a także składać do Prezydenta Miasta Elbląg uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pokój nr 239, w godzinach urzędowania, od dnia 29.01.2020r. do dnia19.02.2020r. w jeden z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Gospodarki Miasta, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: dgm@umelblag.pl wpisując tytuł „Konsultacje społeczne AZ”

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

 

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

WITOLD WRÓBLEWSKI

Oś czasu

29.01.2020 13:45
Rozpoczęcie konsultacji.
19.02.2020 23:59
Zakończenie konsultacji.

Załączone pliki do pobrania: