logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasto Elbląg

Autor: Kownacki Marcin     Tematyka: Środowisko i ekologia     Od: 23 listopada 2018 15:34, do: 14 grudnia 2018 23:59

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Prezydent Miasta Elblag zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania projektu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasto Elbląg  ”.

Opracowywany dokument, wyłożony do publicznego wglądu, zawiera m.in. cel i zakres sporządzenia analizy, charakterystykę komunikacji miejskiej w Elblągu, identyfikację wariantów oraz analizę kosztów i korzyści wprowadzenia autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług  publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy.

Wyłożenie dokumentu w trybie konsultacji społecznych daje mieszkańcom Elbląga możliwość wpływu na jego kształt poprzez zgłaszanie uwag i wniosków oraz propozycji zmian.

Projekt „Analizy kosztów i korzyści”  został wyłożony do publicznego wglądu:

W wersji papierowej:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, Budynek główny "B", II piętro, pokój 239 (godziny pracy Urzędu poniedziałek, środa, czwartek: 730 – 1530,  wtorek: 730 – 1630, piątek: 730 – 1430), tel. 55 239 32 56;

W wersji elektronicznej:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/,
  • na Platformie Konsultacji Społecznych http://konsultacje.elblag.eu;

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać przy pomocy formularza dostępnego do pobrania pod ww. adresem internetowym.

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne maja prawo składać  wnioski i uwagi do ww. projektu w terminie do 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia:

  • osobiście: Budynek główny "B", II piętro, pokój 239  Urzędu Miejskiego, Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
  • pisemnie: Urząd Miejski w Elblągu, Referat Gospodarki Komunalnej ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub drogą elektroniczną na adres: rgk@umelblag.pl wpisując tytuł „Konsultacje społeczne – projekt AKK”

Prezydent Miasta Elbląga jest organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081), uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Oś czasu

23.11.2018 22:41
Rozpoczęcie konsultacji.
14.12.2018 23:59
Zakończenie konsultacji.

Załączone pliki do pobrania: