logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

REWITALIZACJA ELBLĄGA!

Autor: Mazurek Beata     Tematyka: Ogólna     Od: 18 lutego 2015 00:00, do: 8 czerwca 2015 12:00

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Konsultacje społeczne dotyczą Lokalnego programu rewitalizacji Elbląga 2020 +.

Zobacz kiedy będzie spotkanie dla Twoje dzielnicy (poniżej oś czasu ze spotkaniami konsultacyjnymi). 

Chcemy pozyskać opinie mieszkańców dotyczącą problemów i potrzeb mieszkańców Elbląga- szczególnie z terenów wyznaczonych do rewitalizacji. 

I etapie konsultacji wyznaczono obszary objęte Programem (zobacz mapę poniżej). 

II etapie pogłębiamy diagnozę potrzeb i problemów mieszkańców tych obszarów oraz wspólnie z nimi i partnerami społecznymi i publicznymi wypracowujemy rozwiązania odpowiadające na te potrzeby. 

Będziemy rozmawiać o rewitalizacji mając na myśli zarówno infrastrukturę (projekty np. dot. przestrzeni publicznej szeroko pojętej) oraz rewitalizację społeczną (czyli tzw. projekty miękkie np. oprócz odbudowania/wybudowania amfiteatru działania kulturalne tj. spektakle, recitale, koncerty) a także pracę (czyli co pomoże zwiększyć zatrudnienie w Elblągu). 

Podczas spotkań będziemy rozmawiać o tym, jak żyje się mieszkańcom, jakie występują na ich dzielnicy problemy społeczne, jakie mają potrzeby (np. spędzania czasu wolnego, nauki, pomocy itd.) Problemy mieszkańców będą punktem wyjścia do projektowania rozwiązań, w tym infrastruktury (np. placu zabaw, siłowni dla seniorów, świetlicy czy klubów malucha, skateparku itd).

Od głosu mieszkańców i ich potrzeb zależą przyszłe propozycje. Inicjatywy wpisane do Lokalnego Programu rewitalizacji 2020+ będą mogły być realizowane z różnych środków m.in. z funduszy unijnych nie tylko przez Urząd Miejski w Elblągu ale również przez wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe.

Chcemy razem z mieszkańcami, policją, strażą miejską, radnymi, organizacjami pozarządowymi, wspólnotami wypracować rozwiązania, które nie tylko pomogą poprawić stan infrastruktury ale wpłyną na poprawę życia mieszkańców pomagać im w ich problemach (np. prace interwencyjne wokół nowego placu zabaw pomagające spłacić zadłużenie wobec wspólnoty i dające miejsce pracy osobie bezrobotnej, klubik malucha czy świetlica pomagająca w opiece nad dziećmi wraz z zajęciami wspomagającymi edukację, siłowania dla seniorów wraz z zajęciami sportowymi na świeżym powietrzu dbając o kondycję fizyczną i zdrowie osób starszych, adaptacja pomieszczeń na osiedlowe centrum aktywności gdzie mogą odbywać się zajęcia dla młodzieży, dzieci, seniorów itd. )

Będziemy rozmawiać więc o jakości życia mieszkańców i wspólnie szukać rozwiązań, które pomogą ją poprawić. 

Rezultatem konsultacji będzie: 
- pogłębienie diagnozy o problemach i potrzebach mieszkańców
- wypracowanie pomysłów, projektów odpowiadających na potrzeby i problemy mieszkańców. 

Szerokie konsultacje społeczne będą koncentrowały się na 7 spotkaniach w terenie. Spotkania odbędą się na terenach przeznaczonych do rewitalizacji. W tym miejscu systematycznie będziemy przedstawiać terminy spotkań, założenia programu, mapki z obszarami. 
 

Plan spotkań: 

• 14 kwietnia – dla obszaru: 7. Śródmieście Północ spotkanie odbędzie się w sali 301 Urzędu Miejskiego w Elblągu. 

• 16 kwietnia – dla obszaru: 5. Śródmieście Wschód + 6.  ul. Rejon ul. Słowackiego i Sadowej Szkoła Podstawowa nr 4  w Elblągu, ul. Mickiewicza 41

• 21 kwietnia – dla obszaru: 9. Rejon ul. Browarnej i Robotniczej  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu, ul. Daszyńskiego 1

• 23 kwietnia – dla obszaru: 3. Rejon ul. Krakusa i Obrońców Pokoju Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu, ul. Robotnicza 173

• 24 kwietnia – dla obszaru : 1. Zespół Budynków przy ul. Skrzydlatej + 15. Lotnicza – teren zielony + 16. Lotnicza – teren powojskowy Gimnazjum nr 7 w Elblągu, ul. Lotnicza 12

• 28 kwietnia – dla obszaru: 10. Dzielnica Zawodzie Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu, ul. Szańcowa 2

• 30 kwietnia – dla obszaru: 4.  Dzielnica Osiek + 8. Rejon  ul. Fredry i Narciarskiej  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Czerniakowska 22

Dodatkowo zaplanowane zostało spotkanie z mieszkańcami Zespół Budynków przy ul. Skrzydlatej:

• 19 maja  – dla obszaru: 1. Zespół Budynków przy ul. Skrzydlatej w siedzibie ESPH ,,Lazarus”

 

II etap konsultacji społecznych prowadzony jest przez Urząd Miejski w Elblągu we współpracy ze Stowarzyszeniem ESWIP w ramach projektu Elbląg Konsultuje

 

Proces konsultacji Lokalnego programu rewitalizacji Elbląga 2020 + obejmuje trzy etapy:  

I etap konsultacji: wybór obszarów kryzysowych objętych Programem- ZAKOŃCZONY -  trwał od 18 lutego do 4 marca. w materiałach Raport z konsultacji. 

II etap konsultacji: diagnoza potrzeb i problemów w obszarach objętych Programem oraz wyznaczenie planów działań- 8 spotkań konsultacyjnych od 14 do 19 maja. ZAKOŃCZONY

III etap konsultacji: konsulatcja założeń Programu. W TRAKCIE:

Aktualizacja: rozpoczeły sie konsultacje na III etapie prac nad dokumentem: 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń „Lokalnego programu rewitalizacji Elbląga 2020+”, które odbędzie się 8 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej na poziomie -1 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.Przedmiotowy dokument dostępny jest do pobrania na stronie http //um-elblag.samorzady.pl/art/id/37093. Uwagi do założeń można zgłaszać podczas spotkania lub na formularzu konsultacyjnym dostępnym do pobrania na wyżej wymienionej stronie.


Załączone badania:

  Lokalny program rewitalizacji Elbląga 2020+.

Oś czasu

03.04.2015 11:47
Rozpoczęcie konsultacji.
23.02.2015 12:00

I etap konsultacji (wybór obszarów) Spotkanie konsultacyjne

Spotkania konsultacyjne oraz konsultacje w formie elektronicznej; 23 lutego i 2 marca 2015 - spotkania ze spółdzielniami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości, organizacjami pozarządowymi.

24.02.2015 12:00

I etap konsultacji (wybór obszarów) - spotkanie konsultacyjne

Spotkania konsultacyjne oraz konsultacje w formie elektronicznej; 24 lutego - radni samorządowi

02.03.2015 12:00

I etap konsultacji (wybór obszarów) - spotkanie konsultacyjne

Spotkania konsultacyjne oraz konsultacje w formie elektronicznej; 23 lutego i 2 marca 2015 - spotkania ze spółdzielniami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości, organizacjami pozarządowymi.

26.03.2015 12:00

I etap konsultacji (wybór obszarów) spotkanie konsultacyjne

Spotkania konsultacyjne oraz konsultacje w formie elektronicznej; 26 marca z mieszkańcami Elbląga (spotkanie otwarte).

14.04.2015 17:00

II etap konsultacji (określanie działań i projektów) - I Spotkanie konsultacyjne

14 kwietnia godz. 17.00 sala 301 Urząd Miejski w Elblągu. Dla dzielnicy Śródmieście- Północ.

16.04.2015 17:00

II etap konsultacji (określanie działań i projektów) - II spotkanie konsultacyjne

16 kwietnia o godzinie 17.00. Szkoła Podstawowa nr 4. Dla obszaru Śródmieście Wschód oraz Rejon ul. Słowackiego i Sadowej

21.04.2015 17:00

II etap konsultacji (określanie działań i projektów) - III spotkanie konsultacyjne

21 kwietnia o godzinie 17.00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu, ul. Daszyńskiego 1 Dla obszaru: Rejon ul. Browarnej i Robotniczej

23.04.2015 17:00

II etap konsultacji (określanie działań i projektów) - IV spotkanie konsultacyjne

23 kwietnia o godzinie 17.00 Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu ul. Robotnicza 173 Dla obszaru: Rejon ul. Krakusa i Obrońców Pokoju

24.04.2015 17:00

II etap konsultacji (określanie działań i projektów) - V spotkanie konsultacyjne

24 kwietnia o godzinie 17.00 Gimnazjum nr 7 w Elblągu, ul. Lotnicza 12 Dla obszaru: Zespół Budynków przy ul. Skrzydlatej oraz Lotnicza – teren zielony i Lotnicza – teren powojskowy

28.04.2015 17:00

II etap konsultacji (określanie działań i projektów) - VI spotkanie konsultacyjne

28 kwietnia godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu, ul. Szańcowa 2 Dla dzielnicy Zawodzie

30.04.2015 17:00

II etap konsultacji (określanie działań i projektów) - VII spotkanie konsultacyjne

30 kwietnia o godz. 17.00 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Czerniakowska 22 Dla obszaru: dzielnicy Osiek oraz rejonu ul. Fredry i Narciarskiej

15.05.2015 00:00

III etap konsultacji - OSTATNI DZIEŃ NA WYPEŁNIENIE ANKIETY

Formularz ankietowy skierowany do instytucji i organizacji z terenu miasta Elbląg.

19.05.2015 15:00

II etap konsultacji -Dodatkowe spotkanie konsultacyjne

19.05.2015 15:00 Lazarus ul. Skrzydlata 15 A dla obszaru: 1. Zespół Budynków przy ul. Skrzydlatej w siedzibie ESPH ,,Lazarus” ul. Skrzydlata 15 A 82-300 Elbląg

08.06.2015 12:00

III etap konsultacji- spotkanie konsultacyjne

Spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń „Lokalnego programu rewitalizacji Elbląga 2020+” 8 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej na poziomie -1 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

08.06.2015 12:00
Zakończenie konsultacji.