logo Elbląg Konsultuje

« powrót do konsultacji

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Elbląg o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany do „ Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2030”

Autor: Kownacki Marcin     Tematyka: Transport     Od: 4 stycznia 2019 14:30, do: 25 stycznia 2019 14:30

Konsultacja jest zakończona.

Zapisz przebieg konsultacji do pliku PDF DOC

Działając na podstawie art. 12 ust.2a Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2136 z późn. zm.) informuję, że została opracowana zmiana do „Planu zrównoważonego rozwoju  publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2030” (Dz.U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2017 poz. 3768)

Opracowany dokument, wyłożony do publicznego wglądu, zawiera informacje o wynikach „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasto Elbląg”.

Wyłożenie dokumentu w trybie konsultacji społecznych daje mieszkańcom Elbląga możliwość wpływu na jego kształt poprzez zgłaszanie uwag i wniosków oraz propozycji zmian.

Projekt zmiany do Planu Transportowego został wyłożony do publicznego wglądu:

W wersji papierowej:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, Budynek główny "B", II piętro, pokój 239 (godziny pracy Urzędu poniedziałek, środa, czwartek: 730 – 1530,  wtorek: 730 – 1630, piątek: 730 – 1430), tel. 55 239 32 56;

W wersji elektronicznej:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/,
  • na Platformie Konsultacji Społecznych http://konsultacje.elblag.pl.eu/;

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać przy pomocy formularza dostępnego do pobrania pod ww. adresem internetowym.

 

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne maja prawo składać  wnioski i uwagi do ww. projektu w terminie do 21 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia:

  • osobiście: Budynek główny "B", II piętro, pokój 239  Urzędu Miejskiego, Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
  • pisemnie: Urząd Miejski w Elblągu, Referat Gospodarki Komunalnej ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub drogą elektroniczną na adres: rgk@umelblag.pl wpisując tytuł „Konsultacje społeczne – projekt zmiany PT”

 

Prezydent Miasta Elbląga jest organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081), uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Oś czasu

04.01.2019 14:35
Rozpoczęcie konsultacji.
25.01.2019 14:30
Zakończenie konsultacji.