Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasto Elbląg

Autor: Kownacki Marcin
Tematyka: Środowisko i ekologia
Czas trwania: Od: 23 listopada 2018 15:34, do: 14 grudnia 2018 23:59 Jako inicjatywa uzyskała głosów: 0 pozytywnych / 0 negatywnych

Prezydent Miasta Elblag zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania projektu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasto Elbląg  ”.

Opracowywany dokument, wyłożony do publicznego wglądu, zawiera m.in. cel i zakres sporządzenia analizy, charakterystykę komunikacji miejskiej w Elblągu, identyfikację wariantów oraz analizę kosztów i korzyści wprowadzenia autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług  publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy.

Wyłożenie dokumentu w trybie konsultacji społecznych daje mieszkańcom Elbląga możliwość wpływu na jego kształt poprzez zgłaszanie uwag i wniosków oraz propozycji zmian.

Projekt „Analizy kosztów i korzyści”  został wyłożony do publicznego wglądu:

W wersji papierowej:

W wersji elektronicznej:

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać przy pomocy formularza dostępnego do pobrania pod ww. adresem internetowym.

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne maja prawo składać  wnioski i uwagi do ww. projektu w terminie do 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia:

Prezydent Miasta Elbląga jest organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081), uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu.


 

Konsultacja zawiera pliki do pobrania (1):


 

Przebieg konsultacji: